Svenska Bostadsfonden 14 AB

Kapitalmarknadschef Johan Grevelius berättar om den senast genomförda emissionen Svenska Bostadsfonden 14 AB.


Viktiga dokument


VD har ordet
Sedan Svenska Bostadsfonden grundades för 12 år sedan har vi lanserat 15 fonder på den svenska marknaden och vi fortsätter att växa. Fonderna drivs i svensk aktiebolagsform och fastigheterna förvaltas utifrån våra fem regionala kontor.

VD-puff

De åtta första fonderna är avvecklade med en genomsnittlig totalavkastning på drygt sju procent per år. Fond 9-10 är under avveckling och prognostiseras att visa samma goda avkastning relativt den begränsade risken. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla vår sparprodukt under det nya europeiska regelverket för finansiella produkter ”AIFM” (Alternative Investment Fund Management), som gör att nya möjligheter nu öppnas för oss och våra investerare. Läs hela vd ordet

Svenska Bostadsfonden 14 gjorde en första emission i juni 2016. Allt kapital från den emissionen är nu investerat i fastigheter, varför vår aktuella emission nu genomförs i enlighet med prospektet och för att möta den fortsatt höga efterfrågan på bostadsinvesteringar.

När jag presenterar Svenska Bostadsfonden brukar jag lyfta fram våra två viktigaste grupper av intressenter: hyresgäster och investerare. De är båda lika viktiga för vår framgång och deras olika behov sätter samtidigt även fokus på vårt dubbla uppdrag att fungera som både tillgångsförvaltare och hyresvärd. För att hyresgästerna ska trivas har vi byggt upp en egen förvaltningsorganisation. Den ger oss en tydlig närvaro och löpande kundkontakt. Vi verkar idag från fem kontor; Luleå, Stockholm, Jönköping, Kalmar och Malmö. Hyresgästerna har dessutom möjlighet att få snabb service under dygnets alla timmar via vår tjänsteleverantör Riksbyggen, som finns i hela landet. Med hyresgäster som trivs i våra fastigheter, kombinerat med lokalt närvarande förvaltning, följer i förlängningen också bättre driftnetto och därmed en bättre avkastning på det sparkapital vi förvaltar åt våra investerare.

NYA SPARPRODUKTER
En av de större förändringar som Svenska Bostadsfonden arbetat med på senare år är att, som tidigare nämnts, att anpassa bolaget till en ny lag om förvaltning av alternativa investeringsfonder (LAIF/AIFM) som trädde i kraft 2013. Det innebär bland annat att förvaltningsbolaget som sköter samtliga Svenska Bostadsfondens fonder och tillgångar står under Finansinspektionens tillsyn sedan första kvartalet 2015. Svenska Bostadsfonden Management är en av de få förvaltare av fastighetsfonder i Sverige som har erhållit ett fullständigt tillstånd från Finansinspektionen, vilket vi ser som ett erkännande av vår verksamhet. För investerare innebär regelverket dessutom en extra trygghet eftersom lagen syftar till ökad bevakning av investerarnas intressen.

Vi bedömer dock att den största fördelen för våra kunder är förändringen av själva sparprodukterna som vi har möjlighet att genomföra tack vare den nya lagstiftningen. Den allra viktigaste är kanske att Svenska Bostadsfonden nu erbjuder investering i form av noterade fonder vilket ger ökad transparens, likviditet och dessutom möjlighet att investera via ISK (investeringssparkonto) och kapitalförsäkring. Detta är förbättringar som gett många positiva kommentarer från våra investerare som uppskattar de nya möjligheterna som gör det mer smidigt att både teckna och äga, samtidigt som det blivit skattemässigt mer fördelaktigt.

Stockholm januari, 2017

Vd-sign

Lars Swahn
Verkställande direktör


Aktuella seminarium - välj valfritt seminarium nedan för att se alla tillfällen

Inga kommande seminariumKontaktuppgifter investerarrelationer och portföljförvaltning

Vi hjälper dig med alla frågor gällande en investering i Svenska Bostadsfonden 14 AB. Tveka inte att höra av dig till någon av oss.

Lars Swahn
Verkställande Direktör & ansvarig för press och media, telefon 08-518 00 420, lsn@svenskabostadsfonden.se

Kirsi Siegfrids
Investerarrelationer, telefon 08-518 017 68, kss@svenskabostadsfonden.se

Jeanette Sundberg
Investerarrelationer, telefon 08-518 004 25, jsg@svenskabostadsfonden.se

Oscar Swahn
Portföljförvaltare, telefon 08-518 004 27, osn@svenskabostadsfonden.se


VD Lars Swahn berättar om fördelarna med att investera i bostadshyresfastigheterFrågor och svar

Påverkas Svenska Bostadsfonden av ett högre ränteläge?
En höjning av räntenivån innebär givetvis en kostnadsökning då fastighetsbranschen är mycket kapitalintensiv. Hyresregleringen medger dock att hyresnivån kan justeras upp i efterhand som en kompensation för högre kostnader. Exempelvis ökade räntekostnaderna under 2008 med låga utdelningar som följd. Detta innebar i sin tur att vi kunde använda högre kostnader som ett argument i hyresförhandlingarna inför 2009. Denna utjämnande effekt är en av anledningarna till den stabila värdeutvecklingen för svenska hyreshus.

Hur påverkas investeringen om någon av fondens fastigheter ombildas till bostadsrätt?
En ombildning till bostadsrätt av en enskild fastighet kan innebära ett stort kapitaltillskott och därmed högre utdelning för den aktuella fonden, vilket också inträffat historiskt. Svenska Bostadsfonden är positivt inställd till ombildningar om de berörda hyresgästerna uttrycker ett sådant önskemål.

Hur kan jag följa min investering i Svenska Bostadsfonden?
Aktierna är noterade på NGM Nordic AIF som är en reglerad marknadsplats, och där kan du följa bolagets kursutveckling på daglig basis. Vid hel-, och halvårsskifte beräknas det ett substansvärde per aktie, ett så kallat NAV (net asset value), som redovisas i respektive rapport. Samtliga förvärv och väsentliga händelser som berör bolaget meddelas via pressmeddelande till marknaden. Utöver detta publicerar även Svenska Bostadsfonden ett nyhetsbrev som går att prenumerera på via hemsidan.

Hur har den historiska avkastningen för Svenska Bostadsfonden sett ut?
Sedan starten 2004 har tio fonder avvecklats. Den genomsnittliga totalavkastningen för våra avvecklade fonder har varit drygt sju procent per år. (Uppgifterna för de två sista fonderna, 9-10, är preliminära. Utbetalning sker under andra kvartalet 2017.)

Vad innebär det att fonden är noterad på NGM Nordic AIF?
En notering på NGM Nordic AIF möjliggör att investerarna bland annat kan förvara sina andelar på ett ISK (investeringssparkonto) eller i en kapitalförsäkring. Eftersom NGM Nordic AIF är en reglerad handelsplats så möjliggör det också en organiserad handel där investerare kan välja att omsätta sina aktier till potentiella köpare. Dock förespråkar vi alltid att du som investerare skall se på en investering i Svenska Bostadsfonden som en placering under hela löptiden, för att ge bättre möjlighet till god avkastning.

Hur fungerar hyressättningen på den svenska bostadshyresmarknaden?
Sedan den 1 januari 2011 har Sverige en ny hyressättning. Kommunala bostadsbolag ska drivas affärsmässigt och på konkurrensneutrala villkor, det vill säga att de ska ge avkastning. Kommunerna får inte längre subventionera. De kommunala bostadsbolagens hyror ska inte, som tidigare, vara normerande och bestämma de privata fastighetsägarnas hyror, vilket innebär att Svenska Bostadsfonden kan påverka sina egna hyror genom förhandling med Hyresgästföreningen.

Vad händer vid en framtida marknadsanpassning av hyressättningen?
En eventuell marknadsanpassning av hyressättningen, som har diskuterats flitigt de senaste åren, skulle troligtvis inverka mycket positivt på investeringen i form av höjda hyror och värdeökning för fastighetsbeståndet. Detta beror på att det nuvarande systemet inte tar hänsyn till om en fastighet ligger i de attraktiva områden som Svenska Bostadsfonden fokuserar på.

Varför prioriterar Svenska Bostadsfonden inte storstädernas innerstadsområden?
Innerstadsområdena i Stockholm, Göteborg och Malmö präglas av mycket stor efterfrågan vilket driver upp priserna och gör det svårare att hitta objekt som motsvarar fondens avkastningskrav. Däremot har Svenska Bostadsfonden i sina investeringsriktlinjer ett intresse av storstädernas kranskommuner där prisbilden är lägre än innerstadsområdena.

Är inte sju år en ganska lång investeringshorisont?
Fastigheter är traditionellt sett en långsiktig placering. Vi bedömer därför att sju år är en nödvändig tidsperiod för inköp, förvaltning och värdeökning enligt fondens investeringsmål. Vår förvaltningshorisont är dock betydligt längre, vilket innebär att vi kan komma att sälja befintliga innehav till nystartade fonder i framtiden. I händelse av ett mindre gynnsamt marknadsläge finns möjlighet att förlänga fonden för att ge investerarna bättre möjlighet till god avkastning.


Bolagsstyrning


Prospekt


Finansiella rapporter

Kommande rapporter

  • Årsrapport 170428

Aktieinformation

Aktien är noterad på NGM Nordic AIF fr.om 2016-07-25. A-aktierna har ISIN-nummer SE0008213326.

Predikanten 1 m.fl.
Läs mer
Engelen 5
Läs mer
Rädisan 1
Läs mer

Pressmeddelanden

SBF 14 Press 170227 – Bokslutskommuniké
Läs mer

Bokslutskommuniké 2016
Se rapporten

SBF 14 Press 170221 – Tilldelningsbeslut i nyemission
Läs mer

SBF 14 Press 170116 – Offentliggörande av prospekt
Läs mer

SBF 14 Press 161215 – Nyemission
Läs mer

SBF 14 Press 161213 – Bolagsstämmokommuniké
Läs mer

SBF 14 Press 161125 – Likviditetsgarant
Läs mer

SBF 14 Press 161116 – Meddelande till kallelsen
Läs mer

SBF 14 Kallelse extra bolagsstämma 161213
Läs mer

SBF 14 Press 161115 förvärv i Osby och Borgholm
Läs mer

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) köper fastighet i Laholm
Läs mer

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ): Sammanfattning av halvårsrapport 160831
Läs mer

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ): Förändringar av antalet aktier och röster i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ)
Läs mer

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) noteras på NGM Nordic AIF
Läs mer

Svenska Bostadsfonden lanserar ny börsnoterad fond
Läs mer