Varför hyresfastigheter?

Att investera i och äga fastigheter är en beprövad och framgångsrik investeringsstrategi. Den har ingen koppling till aktiemarknaden eftersom hyresgäster behöver boende även i lågkonjunktur. Hyresfastigheter har lägre risk än andra fastighetsslag så som bostadsrätter, kontors- eller handelsfastigheter. Dessutom är kassaflödet stabilt.

Om hyresmarknaden

Hyran sätts i lokala förhandlingar mellan allmännyttan och den lokala hyresgästföreningen. Denna prissättning utgår från underliggande kostnader vilket medför att stigande kostnader kompenseras genom stigande hyror och vice versa. Detta skapar en stabillitet i intäkterna för fastighetsägare då exempelvis stigande driftskostnader eller räntor normalt följs av stigande hyror. Denna reglering är unik för just bostadshyresfastigheter.

Svenska Bostadsfonden

Det finns många fördelar med att investera i Svenska Bostadsfonden:

 • Direktinvestering i bostadsfastigheter till en begränsad kapitalinsats.
 • Stordriftsfördelar. Investerarna delar på kostnader för fastigheternas drift.
 • Enkelhet. Investeraren behöver ej förvalta fastigheterna själv.

Risker & åtgärder

 • Vakanser - hanteras genom att välja fastigheter i tillväxtorter med liten risk för utflyttning.
 • Ökade driftskostnader - kompenseras genom höjda hyror.
 • Räntehöjning - påverkar avkastningen eftersom kostnaderna stiger. För hyresbostäder gäller dock bruksvärdeshyra vilket medger en kostnadskompensation via påföljande hyreshöjning. Korta ränteförändringar kan kontrolleras med räntesäkringsinstrument.

I diagrammen nedanför illustreras den historiska värdeutvecklingen vid placering i olika typer av investeringar samt den risknivå Svenska Bostadsfondens placeringsinriktning har i jämförelse med andra typer av investeringar.

Värdeutveckling

Utveckling av 100 tkr under perioden 1983-2016 vid placering i olika tillgångsslag.

graf_utveckling_20170602

Avkastning / Risk

Avkastning / risk under perioden 1985-2016 vid placering i olika tillgångsslag

graf_avkastning_risk_20170602

Använda index och kommentarer till beräkningarna

 Index för bostadsfastigheter och alla fastigheter är hämtade från Svensk Fastighetsindex/IPD.
 SIXRX är ett index över svenska noterade aktiers kursutveckling inklusive återlagda utdelningar. Detta index har använts för beräkning av avkastning och risk.
 OMRX-TBOND är ett index över avkastningen på svenska statsobligationer. Indexet har använts för beräkning av avkastning och risk för obligationer. För 1984-1989 har uppgifterna hämtats från Frennberg-Hansson (1992) Scandinavian Economic History Review, XL, No 1, 3-27.
 OMRX-TBILL är ett index över avkastningen på svenska statsskuldväxlar med en längsta löptid om 1 år. Indexet har använts för beräkning av avkastning och risk för statsskuldväxlar. För 1984-1989 har uppgifterna hämtats från Frennberg-Hansson (1992) Scandinavian Economic History Review, XL, No 1, 3-27.
 Risken har beräknats baserat på årlig avkastning i samtliga fall för fastigheter. För övriga tillgångsslag har risken beräknats på årliga avkastningar för perioden 1984-2012, men baserat på dagsdata för perioden 1998-2012.
 Riskillustrationen baseras på perioden 1998-2012.
 • Index för bostadsfastigheter och alla fastigheter är hämtade från Svensk Fastighetsindex/IPD.
 • SIXRX är ett index över svenska noterade aktiers kursutveckling inklusive återlagda utdelningar. Detta index har använts för beräkning av avkastning och risk.
 • OMRX-TBOND är ett index över avkastningen på svenska statsobligationer. Indexet har använts för beräkning av avkastning och risk för obligationer. För 1984-1989 har uppgifterna hämtats från Frennberg-Hansson (1992) Scandinavian Economic History Review, XL, No 1, 3-27.
 • OMRX-TBILL är ett index över avkastningen på svenska statsskuldväxlar med en längsta löptid om 1 år. Indexet har använts för beräkning av avkastning och risk för statsskuldväxlar. För 1984-1989 har uppgifterna hämtats från Frennberg-Hansson (1992) Scandinavian Economic History Review, XL, No 1, 3-27.
 • Risken har beräknats baserat på årlig avkastning i samtliga fall för fastigheter. För övriga tillgångsslag har risken beräknats på årliga avkastningar för perioden 1984-2014, men baserat på dagsdata för perioden 1998-2014.
 • Riskillustrationen baseras på perioden 1998-2014.

 

Senast inköpta fastighet

Ort: Laholm
Fastighetsbeteckning: Abborren 11, Jungfrun 2, Kräftan 11
Adress: Gamlebygatan 14A-B, Storgatan 4A-B, Torggränd 8, Skolgränd 3A-C
Typ av fastighet: Bostäder
Ägare: Svenska Bostadsfonden 14 AB
Inköpsdatum: 2018-11-08
Antal lägenheter: 29 st st
Total yta: 2010 kvm kvm
Bostadsyta: 1850 kvm kvm
Kommersiell yta: 1 st

Läs vår förvaltnings-
rapport på webben

För att förenkla för våra investerare går vår förvaltningsrapport att läsa direkt på webben. Klicka nedan för att läsa rapporten.